0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

کوپلینگ پنج راهی خطی

نام محصول: کوپلینگ پنج راهی خطی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ چهار راهی خطی

نام محصول: کوپلینگ چهار راهی خطی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ شیلنگ خور

دنباله-کوپلینگ-شیلنگ-خور نام محصول: دنباله کوپلینگ شیلنگ خور شیلنگ خور ۸ 20PH شیلنگ خور۱۰ 30PH شیلنگ خور ۱۲ 40PH ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ رو دنده

دنباله-کوپلینگ-رو دنده نام محصول: دنباله کوپلینگ رو دنده ۱/۴رو دنده 20PM ۳/۸رودنده 30PM ۱/۲رودنده 40PM ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ داخل دنده

دنباله-کوپلینگ-داخل-دنده نام محصول: دنباله کوپلینگ داخل دنده ۱/۴ داخل دنده 20PF ۳/۸ داخل دنده 30PF ۱/۲ داخل دنده 40PF ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ شیلنگ فنری

دنباله-کوپلینگ-شیلنگ-فنری نام محصول: دنباله کوپلینگ شیلنگ فنری سایز ۵×۸ 20PP سایز ۶/۵×۱۰ 30PP سایز ۸×۱۲ 40PP ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ داخل دنده

کوپلینگ-داخل-دنده نام محصول: کوپلینگ داخل دنده داخل دنده ۱/۴ 20SF داخل دنده ۳/۸ 30SF داخل دنده ۱/۲ 40SF ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ رو دنده

کوپلینگ-رو-دنده نام محصول: کوپلینگ رو دنده رودنده ۱/۴ 20SM رودنده ۳/۸ 30SM رودنده ۱/۲ 40SM ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ شیلنگ فنری

کوپلینگ-شیلنگ-فنری نام محصول: کوپلینگ شیلنگ فنری سایز ۵×۸ 20SP سایز ۶/۵×۱۰ 30SP سایز ۸×۱۲ 40SP ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ شیلنگ خور

کوپلینگ-شیلنگ-خور نام محصول: کوپلینگ شیلنگ خور شیلنگ خور ۸ 20SH شیلنگ خور ۱۰ 30SH شیلنگ خور۱۲ 40SH ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ دو راهی

نام محصول: کوپلینگ دو راهی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ سه راهی

کوپلینگ-سه-راهی نام محصول: کوپلینگ سه راهی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908