0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

دوراهی کوپلینگ اتوماتیک تیتان

نام محصول: دوراهی کوپلینگ اتوماتیک تیتان چرخش ۳۶۰درجه(هرزگرد ) ساخت کشور : چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ پنج راهی خطی

نام محصول: کوپلینگ پنج راهی خطی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ چهار راهی خطی

نام محصول: کوپلینگ چهار راهی خطی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ شیلنگ خور

دنباله-کوپلینگ-شیلنگ-خور نام محصول: دنباله کوپلینگ شیلنگ خور شیلنگ خور ۸ 20PH شیلنگ خور۱۰ 30PH شیلنگ خور ۱۲ 40PH ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ رو دنده

دنباله-کوپلینگ-رو دنده نام محصول: دنباله کوپلینگ رو دنده ۱/۴رو دنده 20PM ۳/۸رودنده 30PM ۱/۲رودنده 40PM ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ داخل دنده

دنباله-کوپلینگ-داخل-دنده نام محصول: دنباله کوپلینگ داخل دنده ۱/۴ داخل دنده 20PF ۳/۸ داخل دنده 30PF ۱/۲ داخل دنده 40PF ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوپلینگ شیلنگ فنری

دنباله-کوپلینگ-شیلنگ-فنری نام محصول: دنباله کوپلینگ شیلنگ فنری سایز ۵×۸ 20PP سایز ۶/۵×۱۰ 30PP سایز ۸×۱۲ 40PP ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ داخل دنده

کوپلینگ-داخل-دنده نام محصول: کوپلینگ داخل دنده داخل دنده ۱/۴ 20SF داخل دنده ۳/۸ 30SF داخل دنده ۱/۲ 40SF ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ رو دنده

کوپلینگ-رو-دنده نام محصول: کوپلینگ رو دنده رودنده ۱/۴ 20SM رودنده ۳/۸ 30SM رودنده ۱/۲ 40SM ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ شیلنگ فنری

کوپلینگ-شیلنگ-فنری نام محصول: کوپلینگ شیلنگ فنری سایز ۵×۸ 20SP سایز ۶/۵×۱۰ 30SP سایز ۸×۱۲ 40SP ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ شیلنگ خور

کوپلینگ-شیلنگ-خور نام محصول: کوپلینگ شیلنگ خور شیلنگ خور ۸ 20SH شیلنگ خور ۱۰ 30SH شیلنگ خور۱۲ 40SH ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ دو راهی

نام محصول: کوپلینگ دو راهی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوپلینگ سه راهی

کوپلینگ-سه-راهی نام محصول: کوپلینگ سه راهی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله شیلنگ فنری تیتان TITAN

نام محصول: دنباله شیلنگ فنری برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین شیلنگ فنری۸  شیلنگ فنری۱۰ شیلنگ فنری۱۲ برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله شیلنگ خور تیتان TITAN

نام محصول: دنباله شیلنگ خور برند:تیتان TITAN ساخت کشور: چین شیلنگ خور ۸ شیلنگ خور۱۰ شیلنگ خور۱۲ برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوبلینگ داخل رزوه تیتان TITAN

نام محصول: دنباله کوبلینگ داخل رزوه برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین ۱/۴داخل رزوه ۱/۲داخل رزوه برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوبلینگ بیرون رزوه تیتان TITAN

نام محصول: دنباله کوبلینگ بیرون رزوه برند :تیتان TITAN ساخت کشور:چین ۱/۴ رودنده ۱/۲ رودنده برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ شیلنگ فنری تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ شیلنگ فنری 20SP 30SP 40SP برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ جثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ شیلنگ خور تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ شیلنگ خور ۸ و ۱۰ 30SH 20SH برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ جثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ داخل رزوه تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ داخل رزوه ۱/۴ ۳/۸ ۱/۲ 40SF 30SF 20SF برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ جثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ بیرون رزوه تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ بیرون رزوه ۱/۴ ۳/۸ ۱/۲ 40SM 30SM 20SM برند:TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ چثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ دو راهی تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ دو راهی برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ سه راهی تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ سه راهی برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دو راهی کوبلینگ۱/۲رودنده

نام محصول: دو راهی کوبلینگ ۱/۲رودنده برند:رانوکسRANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سه راهی کوبلینگ۱/۲رودنده

نام محصول: سه راهی کوبلینگ ۱/۲رودنده برند:رانوکسRANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(رودنده 40SM (1/2

نام محصول: کوبلینگ (1/2رودنده) 40SM برند: رانوکس RANOX ساخت کشور: تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(۱/۴رودنده)20SM

نام محصول: کوبلینگ (۱/۴رودنده) 20SM برند: رانوکس RANOX ساخت کشور: تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ( ۱/۴داخل دنده)20SF

نام محصول : کوبلینگ ( ۱/۴داخل دنده) 20SF برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(شیلنگ فنری ۵×۸)20SP

نام محصول : کوبلینگ (شیلنگ فنری ۵×۸) 20SP برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(شیلنگ خورسایز۸)20SH

نام محصول : کوبلینگ (شیلنگ خورسایز۸) 20SH برند: رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

نری کوبلینگ( ۱/۴رودنده)20PM

نام محصول: نری کوبلینگ ( ۱/۴رودنده) 20PM برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

نری کوبلینگ(۱/۴داخل دنده)20PF

نام محصول : نری کوبلینگ (۱/۴داخل دنده) 20PF برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

نری کوبلینگ(شیلنگ خور۸)20PH

نام محصول: نری کوبلینگ (شیلنگ خور۸) 20PH برند: رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908